Шилжилтийн насны хүүхдийн өсөлтийг баганан диаграммаар илэрхийлэх 6