Гуравдугаар сар 11          Гуравдугаар сар 16
03/11 Пүрэв
Математик 10:20
Олон оронтой тооны нэмэх үйлдэл
Гуравдугаар сар 01          Гуравдугаар сар 06
03/01 Даваа 03/02 Мягмар 03/04 Пүрэв
Монгол хэл 12:10
Тооны нэрийн утгын зүйчлэл
Математик 11:50
Олон оронтой тооны хуваах үйлдэл
Монгол хэл 12:10
Тэмдэг нэр, түүнийг утгаар нь ангилах