Математик 30

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тэгш хэмтэй дүрс хийх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: