Монгол хэл 23

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
"Ч" авиа үсэгтэй үг, өгүүлбэр унших, бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: