Математик 22

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
8-ийн тооны нэмэх, хасах үйлдал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: