Математик энгийн төсөөлөл 13

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Математикийн энгийн төсөөлөл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: