Хөгжим 13

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Энгийн хөгжмийн зэмсэгээр тоглох, хэмнэлийг илэрхийлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: