Уран зохиол 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зохиолыг уншиж ойлгоод, дүрийн зан төрхийг тодорхойлох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: