Түүх 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Монголын түүхэн дэх хар толбо (1922-1962)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: