Цахим хичээл 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Аж үйлдвэрийн түүхэн хөгжил, байршил
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: