Нийгэм судлал 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зөрчилдөөнийг хэрхэн даван туулж, үр дүнд хүрэх вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: