Нийгэм судлал 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүний эрхийг хэрхэн ангилдаг вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: