Нийгэм судлал 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Цалинг тооцоолж сурцгаая
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: