Мэдээллийн технологи 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Баримтад тусгай тэмдэгт, томьёо оруулах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: