Мэдээллийн технологи 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
МХХТ II. КОМПЬЮТЕР – I
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: