Мэдээллийн технологи 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
МХХТ 1, МЭДЭЭЛЭЛ, ЗАГВАР
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: