Үндэсний бичиг 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хичээнгүй, хулсан үзэг, таталган, сонгодог, бийр, эвхмэл, угалзан хэлбэрийн бүтээлийн онцлогийг таних
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: