Үндэсний бичиг 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Үйл үг бүтээх дагаврыг холбох ёсны дүрмээр зөв бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: