Математик 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гурвалжны биссектрис, медианы чанар, хэрэглээ
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: