Математик 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Шугаман тэгшитгэлийн систем бодох графикийн арга
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: