Математик 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хоёр хувьсагчтай тэгшитгэлийн систем
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: