Иргэний боловсрол 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Монголчуудын дээл хувцасны онцлог (улирал, эрхэлсэн ажил үйлээс үүдсэн гэх мэт)-ийг ялгаж мэдэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: