Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Ковалентын холбоо
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: