Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Молекулын загвараас түгээмэл нэгдлийн томьёо бичих,
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: