Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Бодисын төлөв, диффуз бодисыг цэвэрлэх арга
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: