Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Үелэх хандлага: Бүлгийн дагуух зүй тогтол
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: