Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Эмпирик ба молекулын томьёо
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: