Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гомологи, шинж чанар
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: