Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Бататгал, Спирт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: