Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Х9.9а. Х9.9б. Органик бодис
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: