Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүчил, суурийн бататгал, дасгал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: