Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Ионт нэгдлийн томьёо бичих, нэрлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: