Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүчил ба суурь
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: