Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүчил, суурь хэрхэн үүсдэг вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: