Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Х9.7а, б.в. Хүчил, суурийг индикатораар таних
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: