Хими 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Х9.6а,б Солилцох, задрах урвал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: