Газарзүй 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
ХАА-н үйлдвэрлэлийн бүтэц, байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: