Газарзүй 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүн амын шилжих хөдөлгөөн , хөдөлмөр эрхлэлт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: