Физик 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тогтмол соронзон ба гүйдлийн соронзон орны төрхийг загварчлах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: