Биологи 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Б9.2ө. Фотосинтезийн химийн урвалыг үгэн тэгшитгэлээр илэрхийлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: