Биологи 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хоол боловсруулахад энзимийн үүрэг
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: