Биеийн жингээ хяная 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Асуудал дэвшүүлэн үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ шалтгаан үрийн холбоог үндэслэл, нотолгоотой гаргах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: