Үндэсний бичиг 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дармал, бичмэл эхийг галигаар болон орчин цагийн дуудлагаар хослуулан унших
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: