Математик 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Алгебрын хялбар бутархайг нэмэх, хасах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: