Математик 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Пифагорын теорем
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: