Математик 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: