Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Металлын идэвх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: