Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Түлшний илч
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: