Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хлоридын давс гарган авах арга
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: