Хими 8

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
X8.6б. X8.6в. Ус, агаарын бохирдол
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: